Přepne na úvodní stránku

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání flash animace.

O společnostiProduktyObchodReferenceKontakty
Interiérové žaluzie
Interiérové žaluzie
Venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie
Venkovní rolety
Venkovní rolety
Látkové rolety
Látkové rolety
Markýzy
Markýzy
Římské rolety
Římské rolety

Sítě proti hmyzu
Sítě proti hmyzu
Záclonový program
Záclonový program
Shrnovací dveře a stěny
Shrnovací dveře a stěny
Garnýže
Garnýže
Plissé
Plissé
Japonské stěny
Japonské stěny
bok1 bok4
bok2 Obchodní podmínky Tisknout tuto stranu  
bok3

Všeobecné obchodní podmínky§ 1 Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné a budoucí obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo naše písemné potvrzení.


§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran :

a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
     - stínící a garážová technika vyráběná a dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována v nabídkových listech prodávajícího, kupní smlouvě případně dodacích listech.


§ 3 Dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
    - zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho písemné objednávky vycházející z platného ceníku (viz. příloha smlouvy).
    - objednávka musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
      a) Den vystavení objednávky, den dodání zboží
      b) Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení
      c) Podpis, razítko odběratele

2. Termín dodávky:
    - dodávky se standardně uskutečňují formou týdenních rozvozů dle určených denních rozvozových tras na území České republiky
 •   Horizontální žaluzie :
   STANDARD, SUPER, DESIGN EKO, KLASIK
   Doba dodání : 7 dnů
   
 • Horizontální žaluzie :
   ELEGANCE, MONOKOMANDO, nestandardní provedení (šikminy, domykatelné, lamela 16x0,21mm, atd.)
   Doba dodání : 14 dnů, individuální dohoda
   
 • Vertikální žaluzie :
   FINESSA, BLUE LINE
   Doba dodání : 7 dnů
   nestandardní provedení - individuální dohoda
   plastová lamela
   Doba dodání : 21 dnů
   
 • Předokenní rolety :
   ALUKON, hliníková, plastová lamela, standardní barevná škála
   Doba dodání : 14 dnů
   ALUKON, RAL provedení, extrudovaná lamela, nestandardní provedení
   Doba dodání : 4 - 6 týdnů
   
 • Sítě proti hmyzu :
   standardní provedení (pevný rám, balkónové dveře)
   Doba dodání : 7 dnů
   navíjecí dveřní, okenní, nestandardní provedení
   Doba dodání : 14 dnů
   
 • Markýzy
   standardní provedení
   Doba dodání : viz ceník (sešit 3, 5/2004)
   nestandardní provedení, atyp
   Doba dodání : dle vzájemné dohody
   
 • Venkovní žaluzie
   Typ Z90, C80 (standardní barevná škála)
   standardní provedení
   Doba dodání : 14 dnů
   nestandardní provedení, nestandardní barvy (20 barev), atyp
   Doba dodání : 5 - 6 týdnů
   barvy RAL
   Doba dodání : dle nabídky
   Typ EXT50, INT50
   Doba dodání : 4 - 6 týdnů


V případě pravidelných týdenních dodávek (např. žaluzie) je uzávěrka přijímání objednávek stanovena na 12 hodinu třetího předcházejícího dne před dodávkou zboží. Objednávky převzaté do této doby uzávěrky budou vyrobeny a dodány ještě v určeném rozvozu.

    - v případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit svým výrobním možnostem, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky

3. Místo dodávky:
Nebude-li dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží na dohodnutou adresu kupujícího formou:
    a) vlastního rozvozu (dle platných příplatků)
    b) expediční službou (dle aktuálních cen dopravce)

    - pokud místo dodávky leží mimo dohodnutou adresu kupujícího, je kupující povinen se spojit telefonicky s prodávajícím a dohodnout výši a způsob úhrady za provedenou přepravu zboží

4. Způsob dodávky a obal zboží
    - zboží bude prodávajícím zabaleno obvyklou formou v obalech PVC
    - v případě, že kupující požaduje odlišný obal zboží, je povinen toto uvést v objednávce a dohodnout s prodávajícím tomu odpovídající změnu kupní ceny zboží

5. Předání a převzetí zboží :
a) V případě vlastního rozvozu bude kupujícímu zboží předáno v místě dodávky oproti potvrzení jeho převzetí na faktuře, která plní zároveň funkci dodacího listu. Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura uvedená v předchozím odstavci.
b) V případě dodání zboží expediční službou je povinnost předat zboží ze strany prodávajícího splněna předáním zboží expediční službě.


§ 4 Kupní cena

1. Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena v ceníku. V ceně není zahrnuta montáž a doprava zboží. Obě strany se dohodly na roční platnosti poskytnutých rabatů. Ke konci uvedeného období prodávající zašle nové cenové podmínky pro odsouhlasení druhé smluvní straně. V případě, že tak neučiní, zůstávají v platnosti dosavadní rabaty až do zaslání nových rabatů. V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu kupní ceny zboží.

2. Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla odeslána objednávka ze strany kupujícího prodávajícímu a den, kdy byl doručen nabídkový list ze strany prodávajícího kupujícímu. Pokud byla odeslána objednávka kupujícího předtím, než mu byl doručen změněný nabídkový list, platí výše kupní ceny uvedená v původním nabídkovém listu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na základě dohody s prodávajícím stanovit individuální kupní cenu zboží, např. formou slevy z kupní ceny a množství rabatů.

4. Smluvní strany se dohodly na uvedených cenách, rabatech dle předaného platného odběratelského ceníku (sešit č. 1, 2, 3).


§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

1. Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena v hotovosti při předání a převzetí zboží.
2. Pokud se dohodnou obě strany na tom, že bude kupní cena zaplacena na základě faktury, bude mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a plní zároveň i funkci dodacího listu.


§ 6 Výhrada vlastnického práva

Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.


§ 7 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží.


§ 8 Vady zboží

1. Odpovědnost za vady dodaného zboží se řídí ustanovením § 422 a násl. obchodního zákoníku.

2. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Kupující neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele. Kupující je povinen seznámit třetí stranu (např. montéry, konečné uživatele) s funkcí a správnou manipulací s výrobkem.


§ 9 Prodlení

1. Za zpoždění s dodávkou z důvodů na straně prodávajícího, má kupující právo na smluvní pokutu 0,1% za každý den prodlení z ceny nedodaných výrobků.

2. V případě zpoždění s platbou ze strany kupujícího má prodávající nárok na uhrazení částky za pronájem dodaných výrobků ve výši 0,1% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.


§10 Ostatní ustanovení

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva a režim právních vztahů ze smlouvy vzniklých se řídí ustanoveními obchodního zákoníku § 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.


§11 Obaly

Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží dle zákona 477/2001 Sb.  copyright
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional
TOPlist mapa  
Made By iDev.cz, Design By 1level.com